Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.

Generalsekreteraren på SCUF är personuppgiftsansvarig och du kan alltid komma i kontakt via e-post till personuppgift@scuf.se. Medlemskapet i SCUF är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men SCUF behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

 

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i SCUF är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att SCUF har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

 

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att SCUF ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SCUF:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda myndigheter, företag och organisationer som SCUF samarbetar med för nödvändig behandling för SCUF räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

SCUF behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem. Medlemsregister med personuppgifter sparas i högst 3 år och raderas efter att Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) har kontrollerat grunderna för bidrag under bidragsåret.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad, bli glömd och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

 

En begäran om något av det nämnda kan skickas till personuppgift@scuf.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

 

Om du inte önskar få marknadsföring från SCUF kan du när som helst kontakta oss på personuppgift@scuf.se och begära att vi stoppar utskicken.