En ny patientlag

Den nya lagen, som börjar att gälla den 1 januari 2015, innebär att den lagstiftning som direkt berör patienten samlas i den nya patientlagen. Där ska det viktigaste som rör patienten finnas även om annan lagstiftning fortfarande finns kvar. Ambitionen när man skrivit den nya lagen har varit att den ska vara överskådlig och pedagogisk.
Prop. 2013/14:106 Patientlag

Möjlighet att välja utförare i andra landsting

En av förändringarna i och med den nya lagen är att patienten ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas således till att även gälla patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Antingen remitteras patienten av sin läkare till ett annat landsting eller så söker patienten själv till en vårdgivare utanför hemlandstinget.

En förtydligad informationsplikt

En annan förändring är att hälso- och sjukvårdens nuvarande informationsplikt utvidgas och förtydligas. Många patienter upplever brister i kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs ofta att patienten är väldigt aktiv för att kunna få tillräckligt med information. Det ska till exempel bli lättare att få skriftlig information.

Ny medicinsk bedömning utvidgas

Möjligheten för patienten att få en ny medicinsk bedömning kommer också att utvidgas och det öppnar upp för att fler ska få den möjligheten. Villkoret är dock fortfarande att personen har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.
Innehållet i regeringens proposition baserar sig till stora delar på det förslag Patientmaktsutredningen lämnade i sitt delbetänkande 2013.

Lagens effekter följs upp

Myndigheten för vårdanalys har fått i uppdrag att följa upp införandet av patientlagen. På så sätt kan regeringen följa om lagstiftningen får den effekt som man önskar, dvs. stärkt ställning och inflytande för patienten. Myndigheten för vårdanalys ska göra uppdraget i samråd med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), patient- och brukarorganisationer samt andra berörda myndigheter och organisationer.
Regeringen har också gett Stockholms läns lansting, SLL, pengar för att kommunicera till allmänhet, patienter och personal om den nya lagen. SLL är förvaltningsorganisation för 1177 Vårdguiden, som är landstingens gemensamma kommunikationskanal till invånarna.

Relaterat

 
Text: Socialdepartementet