Förbundsuppbyggnad

SCUF är ett ideellt förbund och drivs av medlemmarna. Utan medlemmar finns inget SCUF och utan engagemang finns ingen verksamhet. För att ha en demokratisk och effektiv verksamhet är förbundet organiserat enligt nedan.

Illustration av SCUF-medlemmar
Medlemmar

Det är medlemmarna som är SCUF. Vi bestämmer tillsammans vad verksamheten ska vara. Vi har valt att organisera oss för att vi har gemensamma intressen; tillsammans har vi större möjligheter att göra saker och påverka. Dessutom är det mycket roligare tillsammans!

Medlemskap

Bakning medlemsförening illustration

Medlemsföreningar

SCUF har sju medlemsföreningar och varje medlem är med i någon utav dem. Medlemsföreningarna anordnar lokala aktiviteter där barn och unga kan dela erfarenheter och påverka. Varje medlemsförening har egna styrelser och förtroendevalda som väljs på medlemsföreningarnas egna årsmöten.

Medlemsföreningar

Förbundsårsmötet

Illustration av ett förbundsårsmötePå förbundsårsmötet en gång om året tas SCUF:s största och viktigaste beslut. Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag på saker SCUF ska göra) och nomineringar (förslag på personer som ska leda förbundet). Medlemsföreningarna skickar ombud (representanter som får rösta) till förbundsårsmötet.

Förbundsårsmötet

Förbundsstyrelsen

Illustration av FörbundsstyrelseFörbundsstyrelsen driver verksamheten mellan SCUF:s förbundsårsmöten och ansvarar för att förbundsårsmötets beslut verkställs.

Förbundsårsmötet väljer vilka personer som ska ingå i förbundsstyrelsen.

  • Ordförande
  • Kassör
  • Ledamöter

Styrelseposterna varar två år och det är inte val på alla poster samma år. Förbundsstyrelsen träffas minst sex gånger per år, vanligtvis på SCUF:s kansli i Stockholm. Maila till styrelse@scuf.se

Förbundsstyrelsen

Kansli

Illustration av SCUF:s kansliPå kansliet arbetar SCUF:s personal. De sköter den dagliga verksamheten och delegeras ansvar och uppdrag från förbundsstyrelsen. Det är bland annat att anordna nationella träffar, söka bidrag, driva påverkansprojekt, stötta de ideella och kommunicera med medlemmarna. På kansliet jobbar:

  • Generalsekreterare
  • Kommunikatör
  • Verksamhetsutvecklare

Kansliet har öppet kontorstid. Ring kansliet eller maila till kansli@scuf.se

Kansliet

Valberedning

Inför förbundsårsmötet tar valberedningen in nomineringar och lämnar förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisor. Valberedningen består av minst två personer, varav en är sammankallande och minst en är medlem i förbundet. Frågor och nomineringar kan skickas till val@scuf.se

Valberedning

Verksamhetsrevisor

Förbundsstyrelsens arbete granskas av verksamhetsrevisorn. Verksamhetsrevisorn kontrollerar om målen som beslutades på förbundsårsmötet uppnås samt att förbundsstyrelsens arbete följer SCUF:s stadgar och policydokument. Granskningen som verksamhetsrevisorn gör används som underlag när förbundsårsmötet beslutar om att ge – eller inte ge – ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen. Frågor kan skickas till verksamhetsrevisor@scuf.se

Verksamhetsrevisor